EXCHANGE / RETURN POLICY
นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า
บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าที่
ผ่านการสั่งซื้อจาก www.loftbangkok.com และช่องทางออนไลน์ของ Loft Bangkok
โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
1.1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านอีเมล์ eshop@loftbangkok.com หรือทาง Call Center : 022193022 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:30 - 17:30น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ
1.2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้ เครื่องสำอาง เครื่องประดับของมีค่า ต่างหู นาฬิกา แว่นตา ไส้ปากกา ผ้า วิกผม ชุดราตรี ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ เข็มขัดพยุงหน้าท้อง สินค้าลดราคา (มีสินค้าอื่นอีกหรือไม่) และสินค้าที่ระบุไว้ล่วงหน้าว่า สงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หรือที่ได้ระบุ ไว้เป็นอย่างอื่นในความหมายเช่นเดียวกัน และขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า อันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
1.3. รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ รวมถึง ต้องไม่เข้าเงื่อนไขสินค้างดรับคืน
1.4. รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ขนาด สี หรือสินค้าหมดอายุ เป็นต้น
1.5. ต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบ ถ้วน
1.6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
1.7. ในการเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกัน และสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างเท่านั้น โดยบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด

2. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่
2.1. ที่ทำการไปรษณีย์โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงินและใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) พร้อมกับสินค้าที่อยู่ใน สภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 1. มาที่ บริษัท สยามสเปเชียลลิตี้ จำกัด แผนก E-Commerce 304,308 L-Building ชั้น 6, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400 (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและหลักฐานต่างๆ)
2.2. สามารถส่งคืนที่ร้าน Loft ในสาขาที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ1. โดยทำการคืนสินค้าด้วยตนเอง พร้อมนำหลักฐานการสั่งซื้อ /หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) และสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 1. เมื่อสินค้าถูกส่งกลับมาตรวจสอบที่บริษัทฯ เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับอีกครั้ง

3. ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยน และการคืนสินค้า
3.1. การเปลี่ยน และการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน /ใบกำกับภาษี ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับ ภาษีพร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ) สินค้าจะได้รับการ ตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของร้านค้าดังกล่าวจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า โดยการเปลี่ยน และการคืนเงินให้แก่ลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า
3.2. การเปลี่ยน และการคืนสินค้า ณ Loft ในสาขาที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ1. นำสินค้าที่ต้องการคืนสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่มีการแกะหีบห่อของสินค้า) และหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัท ตรวจสอบสภาพสินค้า โดยการเปลี่ยน และการคืนเงินให้แก่ลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯแจ้งให้ ลูกค้าทราบ

4. หลักฐานในการเปลี่ยน และการคืนสินค้า
4.1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)
4.2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบ อื่นๆ

5. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน
5.1 ในการชำระผ่านบัตรเครดิตขณะที่ระบบยังไม่ได้ตัดเงิน และสินค้ายังไม่ได้จัดส่งจะทำการ Void ให้ลูกค้า
5.2 กรณีที่ตัดเงินวางวงเงินบัตรแล้ว หรือจัดส่งสินค้าแล้วทุกกรณีบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทำการส่ง หลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร